Empresa

MUGADAS, S.L.U. és una empresa formada per persones amb una gran experiència en el sector de la construcció i l’obra pública, i compta també amb un departament tècnic propi.

Els serveis que ofereix l’empresa són:

 • Moviment de terres i excavacions en tot tipus de terrenys.
 • Urbanització de terrenys per a organismes públics i per a empreses privades.
 • Urbanització de carrers incloent canalitzacions de serveis, fonamentacions, equip de pavimentació asfàltic i amb formigó.
 • Lloguer de servei de grues de diferents longituds, maquinària i tot tipus de transports amb camions. També servei especial amb góndola a tot Catalunya. Disposem d’una àmplia gama de camions i maquinària.
 • Venda d’àrids reciclats amb marcatge CE, amb transport o sense dels mateixos. Comptem amb una planta de gestió de residus on acceptem tot tipus de materials procedents de la construcció, per exemple: residus de formigó, plàstics, fusta, terres, ... que després d’un procés de triatge manual i mecànic transformem en àrids reciclats.
 • Disposem d’un ampli catàleg d’àrids reciclats com: runa matxacada, sorra granada, sorra fina, gresa, balastre, gravilla, matxaca, terra de jardí, etc...
 • Deconstruccions de tot tipus d’edificis i construccions, així com la gestió dels residus procedents d’aquests treballs.
 • Treballs de manipulació, extracció, empaquetament i transport d’amiant, contingut en plaques, bidons, teulades, baixants i amiant friable, seguint el protocol establert en la legislació vigent. Disposem de personal amb formació específica per aquest tipus de treballs, així com tot el material tècnic necessari: unitat de descontaminació, saques i embalatges homologats, EPI’s, etc...
 • Serveis de realitzacions d’esculleres, serveis de manteniment de la via pública i xarxes de clavegueram per administracions locals, serveis de contenidors d’obra, assessorament tècnic, murs de rocalla, de gabions, etc...

Tenim diferents acreditacions professionals que ens avalen:

 • REA 09000039561
 • CERTIFICAT DE CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL
 • RERA 02/AG/12
 • REGISTRE ELECTRÒNIC D’EMPRESES LICITADORES (RELI)
 • CODI DE TRANSPORTISTA DE RESIDUS T-3643
 • CODI DE GESTOR DE RESIDUS E-1434.13
 • MARCATGE CE EN ÀRIDS RECICLATS

Maquinària

Disposem d’una flota de vehicles i maquinària àmplia i variada on destaquem:

 • Camions grua amb grapa, cistella o cubilot.
 • Camions dúmpers i tràilers de diferents tamanys.
 • Camió góndola per a transports especials.
 • Giratòries de 3 fins a 30 tones, amb cullera, martell, pinça i altres complements.
 • Mini excavadores.
 • Retroexcavadores.
 • Compactadores.
 • Màquines de demolició.