Política integrada de qualitat, medi ambient i seguretat i salut en el treball

MUGADAS és una empresa formada per persones amb una experiència de més de 30 anys en l’execució de deconstruccions, moviment de terres, obres d’urbanització, planta de tractament de residus de la construcció, manteniment d’infraestructures urbanes. L’experiència acumulada, l’equip humà, el suport tècnic i el know-how permeten a MUGADAS assolir amb èxit tot projecte relacionat en el seus àmbits d’actuació, oferint un servei integral. A MUGADAS volem mirar cap al futur. Amb LÒGICA i SENTIT COMÚ satisfent les necessitats d’una societat canviant. Valorem en l’equip humà la passió pel nostre treball, l’entusiasme per la feina ben feta i la flexibilitat a l’hora d’adaptar-nos a les necessitats de l’entorn.
Per això a MUGADAS concentrem els nostres esforços en els següents aspectes:

 • La QUALITAT de la gestió prioritzant l’atenció al client i la rapidesa del servei.
 • El respecte cap al MEDI AMBIENT, prioritzant aquest encara que suposi perdre un ingrés per a l’empresa.
 • Garantir la SEGURETAT i preservar la SALUT dels treballadors i tercers en el desenvolupament de l’activitat de l’empresa.

A MUGADAS busquem el màxim nivell de QUALITAT de forma continuada amb un cost òptim, alhora que s’ajusta als requisits del mercat i les normes vigents.

MUGADAS considera que la QUALITAT és un factor essencial per a l’èxit i és per això que la satisfacció del client requereix una completa implicació de tots els operaris i col·laboradors de MUGADAS. Cada operari és responsable de la qualitat en les operacions a realitzar.

D’altra banda, MUGADAS es compromet a respectar i protegir el MEDI AMBIENT, adquirint el compromís de millora contínua de les operacions, productes i serveis, garantint el compliment de la legislació, aplicant sistemes de reducció del consum de recursos naturals i minimitzant l'impacte ambiental.

Tanmateix, MUGADAS es compromet a impulsar la SEGURETAT per a proporcionar condicions de treballs segures i saludables per a prevenir lesions, danys i el deteriorament de la SALUT dels treballadors i dels col·laboradors, subcontractistes, clients i ciutadans, que entrin en contacte amb les obres en que l’empresa participi, donant compliment a les exigències tant legals com de les parts implicades.

Per tot això, MUGADAS ha desenvolupat un sistema de gestió i millora contínua de l’activitat de l’empresa en tots aquests àmbits, per lo qual es compromet a:

 • Establir objectius de millora, tant de qualitat, com de medi ambient i de seguretat i salut laboral, que seran revisats periòdicament.
 • Verificar que els serveis es presenten d’acord amb les especificacions, per tal de detectar desviaments en l’estadi més inicial possible i prendre les mesures correctores i preventives per evitar la seva repetició.
 • Realitzar formació al personal per garantir el servei de qualitat, fomentar la conscienciació mediambiental per minimitzar l’impacte dels aspectes ambientals i afavorir l’aplicació d’actuacions segures envers la salut de les persones.
 • Definir plans d’emergència davant de situacions crítiques o accidentals i adoptar tots els mitjans tècnicament viables per a la prevenció i reducció dels vessaments i accidents que poden tenir conseqüències sobre la salut humana i el medi ambient.
 • Prevenir en l’origen i minimitzar la generació de residus, controlant el consum de recursos naturals i fomentant la recollida selectiva. Afavorir aquestes pràctiques entre els proveïdors i subcontractistes
 • Impulsar el lideratge i la cultura de seguretat i salut a la feina.
 • Assumir que la seguretat i la salut dels treballadors del Grup és tan important com la qualitat, la productivitat i l'excel·lència en les seves activitats.
 • Proporcionar les condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionats amb les feines que es realitzin.
 • Promocionar el benestar i l'estil de vida saludable, vigilant l'estat de salut dels treballadors a través de protocols relacionats amb l'activitat i el risc associat a aquesta.
 • Identificar i analitzar les situacions de risc per a la seguretat i salut a la feina, així com les seves oportunitats en totes les fases de les nostres activitats i els accidents produïts, no assumint-los menja part del treball, sinó que a través de la seva anàlisi es derivin unes accions correctores que s'hagin de conèixer i posar en pràctica per eliminar o reduir al màxim els riscos d'incidents i accidents, per aconseguir condicions de treball més segures.
 • Facilitar la consulta dels treballadors i permetre'n la participació en el marc de totes les qüestions que afectin la seguretat i salut en el treball.
 • Fomentar la comunicació i relacions amb les comunitats locals i la societat.
 • Garantir al treballador una formació en matèria de seguretat i salut en el treball, suficient i adequada per al desenvolupament correcte dels seus treballs, així com impulsar la conscienciació i formació com a motors del canvi en seguretat i salut.
 • Garantir la informació general als treballadors a través dels seus representants, així com també la informació directa dels riscos específics que afectin els seus llocs de treball o funcions respectius i de les mesures d'aplicació i prevenció aplicables a aquests riscos.
 • Assolir una integració dels col·laboradors subcontractistes i subministradors en el compromís comú de millora de la seguretat a la feina.
 • Verificar tant el compliment dels requisits legals aplicables, com també els propis de l'organització, que ens afectin en cada activitat, a més dels establerts per aconseguir establir objectius ambiciosos de seguretat i salut a la feina per a cada empresa del Grup i adoptar les millors pràctiques.
 • Desenvolupar, implantar i revisar periòdicament el sistema de seguretat i salut en el treball adequat a la nostra organització a més d'adoptar mesures que permetin millorar contínuament l'eficàcia del sistema esmentat.
 • Exigir el respecte de les normes de seguretat internes per als contractistes i fer-los partícips de la cultura preventiva en matèria de seguretat i salut a la feina
 • Promoure millores tant a nivell de qualitat, de medi ambient, com de seguretat i salut en el treball, sempre que siguin econòmicament viables, estimulant la participació de tots els treballadors.

Aquest sistema integrat de treballar amb QUALITAT respectant el MEDI AMBIENT i vetllant per la SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL és responsabilitat de tota la organització i per això la direcció sol·licita a tots els treballadors la seva col·laboració per a poder desenvolupar-nos amb èxit.